Yenienerji | Kasım-Aralık 2021 | Sayı: 83

C/8ë6/8/,ë6ë< /8/<4ë >/589694ë6/<ë K A S I M - A R A L I K 2 0 2 1 x Y ı l : 1 4 x S a y ı : 8 3 x 2 5 T L x I S S N 1 3 0 7 - 9 2 1 2 x w w w . y e n i e n e r j i . c o m KONFERANS BİLGİ RAPOR RAPOR MAKALE Yüksek Teknoloji Seralar, Sürdürülebilir Tarım ve Enerji Dağıtım Sistemleri Dr. Fatih Birol: “Değişim başladı, dünyada yeni bir enerji sistemi doğuyor” Daha Üretken Rüzgâr Türbinleri için Yağlamanın ve Yağ Hizmetlerinin Önemi SHURA, ‘Yeşil Hidrojen’ Raporunu Açıkladı Enerji Görünümü 2021 /WVNW [ƢNNCT

SIPCHEM – SSPC ;tĂŚĂũͿ EVA SIPCHEM Suudi Arabistan’ĚĂ ĨĂĂůŝLJĞƚ ŐƂƐƚĞƌĞŶ ĚƺŶLJĂŶŦŶ ĞŶ ďƺyük petrokimya tesislerinden olup 2017 LJŦůŦŶĚĂŶ bu yana dƺƌŬŝLJĞ ƉĂnjĂƌŦŶĂ Solar EVA Film tedarik etmektedir. Cidde – Mersin ůŝŵĂŶŦ araƐŦ gemi ƚƌĂŶƐŝƚ ƐƺƌĞƐŝ ƐĂĚĞĐĞ ϲ ; ůƚŦͿ ŐƺŶ olup her hafta düzenli gemi seferleri ǀĂƌĚŦƌ͘ YŦůůŦŬ ϱϬϬϬ Dd Solar EVA film üretim kapasitesine sahip tesisimiz; kaliƚĞůŝ ƺƌƺŶůĞƌŝ ǀĞ ƐĂƚŦƔ ƐŽŶƌĂƐŦ hizmetleri ile Solar EVA film Türkiye yetŬŝůŝ ƐĂƚŦĐŦƐŦ :ĞŽƐŽůĂƌ DƺŚ͘ 7stanbul ofisimiz ile yerli panel ƺƌĞƚŝĐŝůĞƌŝŵŝnjŝŶ ŚŝnjŵĞƚŝŶĚĞĚŝƌ͘ 07-09 Nisan 2022 tĂƌŝŚůĞƌŝ ĂƌĂƐŦŶĚĂ ^K> Z y 7ƐƚĂŶďƵů 'ƺŶĞƔ ŶĞƌũŝƐŝ Θ dĞŬŶŽůŽũŝůĞƌŝ &ƵĂƌŦŶĚĂ sizleri ƐƚĂŶĚŦŵŦnjĚĂ ŐƂƌŵĞŬƚĞŶ ŵĞŵŶƵŶŝLJĞƚ ĚƵLJĂƌŦnj. Adres: 7ƐƚĂŶďƵů Fuar Merkezi zĞƔŝůŬƂLJ 9.Salon C-12

içindekiler kasım - aralık 2021 TSKB Enerji Çalışma Grubu'ndan Yeni Rapor: Enerji Görünümü 2021 Dr. Fatih Birol: "Değişim başladı, dünyada yeni bir enerji sistemi doğuyor" 26 MAKALE Yüksek Teknoloji Seralar, Sürdürülebilir Tarım ve Enerji Dağıtım Sistemleri 04 HABERLER 30 BİLGİ Daha Üretken Rüzgar Türbinleri için Yağlamanın ve Yağ Hizmetlerinin Önemi 34 RAPOR TSKB Enerji Çalışma Grubu'ndan Yeni Rapor: Enerji Görünümü 2021 16 RAPOR SHURA, 'Yeşil Hidrojen' Raporunu Açıkladı 20 KONFERANS Dr. Fatih Birol: "Değişim başladı, dünyada yeni bir enerji sistemi doğuyor" 34 20

Nihan Kolçak nihankolcak@dogayayin.com <HQඈOHQHEඈOඈU (QHUMඈ 7HNQRORMඈOHUඈ 'HUJඈVඈ editör www.yenienerji.com www.dogayayin.com 26. BM İklim Değişikliği Konferansı (COP26) İskoçya’nın Glasgow kentinde 31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlendi ve tüm katılımcı ülkeler anlaşmaya vararak, gelecek yılın sonuna kadar 2030 emisyon azaltma hedeflerini güçlendirmeyi kabul etti. Etti etmesine de bir ifade değişikliğiyle. Konferansın ilk gününde 2070’te net sıfır emisyona ulaşacağını ve 2030’da elektrik ihtiyacının yarısını yenilenebilir kaynaklardan karşılayacağını söyleyen Hindistan’danmüzakerelerin son anlarında sürpriz bir açıklama geldi. Hindistan’ın İklimden Sorumlu Bakanı Bhupender Yadav, “Gelişmekte olan ülkeler kendi ilerleme politikaları ve yoksullukla mücadele ederken kömür ve fosil yakıtlar kullanmama sözünü nasıl verebilir?” dedi ve anlaşmanın taslak metninde yer alan, ülkelerin “azaltılmamış kömür enerjisi ve verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını aşamalı olarak kaldırmayı hızlandırmaları” ifadesi, “aşamalı olarak azaltmaları” şeklinde değiştirildi. Gerçi kömür kullanımının azaltılması ilk kez resmi metinde yer aldı ama COP26, kömür tüketiminin aşamalı olarak kaldırılmasını değil, azaltılmasını taahhüt etti. COP Başkanı Alok Sharma, anlaşmaya varılmasının ardından yaptığı konuşmada, “Bütün delegelere bu sürecin gelişme şeklinden dolayı özür dilediğimi ve çok üzgün olduğumu söylemek istiyorum” dedi ve “derin hayal kırıklığını da anladığını” belirtti. COP 26’da iklim krizinden en fazla etkilenen ülkelere finansman sağlanması konusunda da ilerleme sağlanamadı. AB ve ABD, en yoksul ülkelerin iklim krizinden kaynaklanan kayıp ve hasarları için yararlanabilecekleri bir fon oluşturmayı reddetti. Tüm bu yaşananlar, 1.5 °C hedefinin artık hayal olduğunu gösteriyor bize. COP 26’nın hemen ardından Sabancı Üniversitesi İstanbul Uluslararası Enerji ve İklim Merkezi (IICEC) tarafından düzenlenen “Dünyada Enerji ve İklim Trendleri ve Türkiye’ye Yansımaları” konferansı ve “İş Dünyası Perspektifi” panelinde iklim ve enerji alanındaki küresel gelişmeler ve bunların Türkiye’ye etkileri ele alındı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı ve IICEC Onursal Başkanı Dr. Fatih Birol Glasgow’dan enerji dünyasına ve yatırımcılara son derece açık bir mesaj gittiğini belirtti. Mesaj da şu: “sen yatırımcı, bundan sonra eğer fosil yakıtlara yatırım yapmaya devam edersen et, ama bak dikkat et yatırımın biraz riskli olabilir”. Mesajın “Devam et ama biraz riskli” yerine “Devam etme çünkü çok riskli” olması gerekmez miydi? COP 26’nın fosil yakıt kullanımının “aşamalı olarak azaltılmasını” ülkelerin insafına bırakmaması, kalıcı bir çözüm sunması gerekmez miydi? COP 26, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in dediği gibi “başarısız” oldu mu bilinmez, bunu gelecek yıl ülkelerin küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırma hedefine uyumlu adımlar atıp atmayacakları belirleyecek. Küresel sera gazı emisyon oranının 2030 yılına kadar yüzde 45 azaltılması ve temiz enerji için daha fazla somut eylem gerektiği hepimizin malumu. 2022 yılından itibaren bu somut eylemleri görebilmek, “fosil” ve “yakıt” kelimelerinin bir arada kullanılmadığı cümleler kurmak dileğiyle… Bu gidişle 1.5 °C hedefine ulaşamayacağız Sahibi $VULQ %DNÕU *HUoHN DVULQEDNLU#GRJD\D\LQ FRP 6RUXPOX <D]Õ øúOHUL 0GU 'U 2\D %DNÕU R\DEDNLU#GRJD\D\LQ FRP *HQHO <D\ÕQ <|QHWPHQL *|NoHQ 3DUODU hQDO JRNFHQSDUODU#GRJD\D\LQ FRP 'LMLWDO 7HNQRORMLOHU 'DQÕúPDQÕ &HQN *HUoHN FHQNJHUFHN#GRJD\D\LQ FRP <D]Õ øúOHUL 0GU 1LKDQ .ROoDN QLKDQNROFDN#GRJD\D\LQ FRP 5HNODP *UXS %DúNDQÕ $VULQ %DNÕU *HUoHN DVULQEDNLU#GRJD\D\LQ FRP 5HNODP 0GU (PLQ 'HQL] 'HPLUHN GHQL]GHPLUHN#GRJD\D\LQ FRP $ERQH YH 2NXU 6RUXPOXVX 'LOHU 6XQD\ DERQH#GRJD\D\LQ FRP *UD¿N (OLI &DQNDQ 8ODúWÕUPD YH 'D÷ÕWÕP <DYX] (UGR÷DQ <D\ÕPOD\DQ 'R÷D <D\ÕQFÕOÕN YH øOHWLúLP +L]PHWOHUL 6DQ YH 7LF /WG ùWL <|QHWLP <HUL $OL 1D]ÕP 6RN 1R .RúX\ROX .DGÕN|\ ø67$1%8/ 7HO SE[ )DNV ZZZ GRJD\D\LQ FRP ,661 ‹ 'R÷D <D\ÕQFÕOÕN /WG ùWL %HGHOL 7/ <ÕOOÕN $ERQH %HGHOL 7/ %DVNÕ YH &LOW ù$1 2)6(7 0$7%$$&,/,. 6$1 7ø& /7' ù7ø $GUHV +DPLGL\H 0DK $QDGROX &DG 1R .D÷ÕWKDQH øVWDQEXO 7HO 7P 7UNL\H¶GH GD÷ÕWÕOPDNWDGÕU %DVÕQ .DQXQX¶QD J|UH \HUHO VUHOL \D\ÕQGÕU

Haber GE ve UK Export Finance, Türkiye’nin En Büyük Güneş Enerjisi Projesine Destek Vermek Üzere Anlaştı Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali Finansman Anlaşması İmzalandı General Electric (GE) ve Birleşik Krallık İhracat Kredisi Ajansı UK Export Finance (UKEF), Kalyon Enerji'nin Konya-Karapınar ilçesindeki 1.35 GW'lık Karapınar güneş enerjisi projesinin finansmanı için anlaşmaya vardı. 11 kmuzunluğunda ve 3 kmgenişliğindeki santral, Türkiye’nin en büyük güneş enerjisi projesi ve 2.600 futbol sahası büyüklüğünde bir alanı kaplıyor. GE Energy Financial Services, finansal kapanışa tâbi olarak, GE'nin ABD dışındaki ilk FLEXINVERTER güneş enerjisi teknolojisini devreye almasını garantileyecek 291 milyon dolar (217 milyon Sterlin) Alıcı Kredisi Olanağı sunan UKEF ile beraber çalıştı. Bu sayede, Türkiye’nin temiz enerji hedefleri desteklenerek, Birleşik Krallık tedarikçileri için de ticaretin kolaylaştırılması sağlanacak. Projenin finansmanı, ana düzenleyici ve UKEF garantörlüğünün kredi sağlayıcısı olan J.P. Morgan tarafından desteklenecek. GE Energy Financial Services Küresel Kamu Sermayesi Lideri Guto Davies konuyla ilgili olarak: "Türkiye'nin en önemli yenilenebilir enerji projelerinden birini gerçekleştirmekten ve bu vesileyle GE'nin ABD dışındaki ilk FLEXINVERTER güneş enerjisi santrali teknolojisini devreye almak üzere bir kez daha UKEF ile iş birliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu Kalyon Enerji, Kalyon Karapınar Güneş Enerji Santrali için İngiliz İhracat Kredi Ajansı UK Export Finance (UKEF), J.P. Morgan Chase Bank, Denizbank, Garanti BBVA, Türkiye İş Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası veTürkiyeVakıflar Bankası ile 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansman anlaşması imzaladı. Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali finansman imza töreninde konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, “Gerçekleştirdiğimiz bu anlaşma ile kıymetli bir kaynağı temin etmiş bulunuyoruz. Kalyon olarak sağladığımız bu kaynak, Türkiye ekonomisine iş birliği, müşterilerimize sürdürülebilir, güvenilir ve uygun fiyatlı enerji sağlayan GE projeleri için rekabetçi finansman sunmamıza olanak tanıyor.” dedi. Yerelleşme stratejisi kapsamında, Gebze’de bulanan GE Şebeke Çözümleri üretim tesisi, güneş enerjisi inverter sistemine entegrasyon için gerekli olan transformatörleri üretecek. Uluslararası Ticaret Bakanı ve Birleşik Krallık COP26 Başkanlığı Uyum ve Dayanıklılık Uluslararası Temsilcisi olan Anne-Marie Trevelyan konuyla ilgili şunları söyledi: “UKEF, Birleşik Krallık'ı küresel yeşil enerji dönüşümünün merkezine koyuyor. Sağladığımız 200 milyon Sterlin’in üzerindeki destekle, Türkiye’deki iki milyon hanenin güneş enerjisinden faydalanmasına yardımcı oluyoruz. İklim kriziylemücadelede Birleşik Krallık'ın attığı kararlı adımlar tek başına yeterli değil. UKEF'in finansmanı, diğer ülkeleri de yenilenebilir enerjiye yatırım yapmaları için teşvik ediyor.” olan güvenin yanı sıra, Kalyon Holding’in sağlamve sürdürülebilir finansal yapısının da ispatıdır”dedi. Santralin tamamlanma tarihi ile ilgili de önemli bir gelişmeyi paylaşarak sözlerine devam eden Cemal Kalyoncu, “Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali’nin şimdiden 550 MW’ı işletmeye alınmış durumda. Kalyon PV fabrikamızın üretim kapasitesini 1000 MW’a çıkardık. Santral, GE Yenilenebilir Enerji, Kalyon Enerji’nin 267 MW'lık Karapınar Faz I güneş enerjisi santrali için FLEXINVERTER güneş enerjisi ünitesinin devreye alma çalışmasını tamamlamış bulunuyor. 2022 yılı sonunda tamamlanması beklenen tesis, Türkiye'de yaklaşık 2 milyon hanenin, temiz elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayacak. Proje, Enerji Bakanlığı’nın, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) programı kapsamında, 2017 yılında başlatılan ilk Türk güneş enerjisi YEKA ihalesinin de bir parçası olma özelliğini taşıyor. Proje, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarını genişletmeye devam etmesini destekleyecek ve IEA'ya göre, 2017-2027 yılları arasında 10 GWgüneş enerjisi kapasitesini devreye almasına yardımcı olacak. GEYenilenebilir Enerji Yenilenebilir Hibrit Sistemler CEO'su Prakash Chandra şunları söyledi: “Türkiye'de güneş enerjisi için muazzambir potansiyel var ve bu potansiyel, bu doğal enerji kaynağının şebekeye güvenilir şekilde ve tesis ölçeğinde entegre edilmesine yardımcı olacak akıllı çözümlerle ele alınabilir. Bu projelerde Kalyon Enerji ile beraber çalışmaktan heyecan duyuyoruz ve Türkiye'de yenilenebilir enerji penetrasyonunun artırılabilmesini sağlayacak fırsatlar için sabırsızlanıyoruz.” 1350MWpanel kurulu gücü ile tamkapasiteye ulaşacak. Santralin tam kapasite ile faaliyete geçme hedefini bir yıl öne çekmiş bulunuyoruz” şeklinde konuştu. Kalyoncu, şöyle devametti: “Kalyon Enerji, Türkiye’nin yenilenebilir ve temiz enerji alanındaki kararlılığını bütün dünyaya gösterirken, aynı zamanda ülkemize yıllık 400 Milyon Dolar döviz ikamesi sağlıyor. Kalyon PV tarafından yüzde 80 yerlilikte güneş panelinin Türkiye’de de üretilmesi, cari açığın azaltılması ve nitelikli istihdam sağlanması açısından stratejik önem taşıyor. Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi santrali tamamlandığında, tek bir saha üzerine kurulu Avrupa’nın en büyük güneş santrali olacak.” 4 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2021

Türkiye’nin İlk Rüzgar Enerjisi İdeathon’u İzmir’de Düzenlendi Biotrend Enerji’nin Yeni CEO’su Osman Nuri Vardı Oldu Rüzgar enerjisi sektöründe Ar-Ge, yenilikçilik ve üniversite-sanayi işbirliği olanaklarını artırmak amacıyla düzenlenen Türkiye’nin ilk Rüzgar Enerjisi İdeathonu, Teknopark İzmir’de 20-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirildi. İzmir’in temiz enerji ve temiz teknoloji sektöründe akıllı uzmanlaşmasını sağlamayı amaçlayan BEST For Energy Projesi kapsamında düzenlenen BEST For Wind açık inovasyon yarışmasını Wind Ki takımı ‘’Küçük Ölçekli Rüzgar Türbini Uygulamaları’’ Projesi ile kazandı. Etkinliğin ilk gününde sektörün önde gelen firmalarının yöneticileri tarafından öğrencilere rüzgar enerjisi sektöründeki gelişmeler ve gelecek trendleri aktarıldı. Etkinliğe konuşmacı olarak Ateş Wind Power Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Güldoğan, TPI Composites Finans Direktörü Özgür Soysal, ASELSAN Kıdemli İş Geliştirme Yöneticisi Cem Balkan, Denizüstü Rüzgar Enerjisi Derneği (DÜRED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Durak ve XGEN Enerji Kurucu Ortağı İskender Kökey katılıdı. Tüm konuşmacılar sektörün büyüme potansiyelinin altını çizerek, sektördeki nitelikli istihdam fırsatları konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Biotrend Enerji’nin yeni CEO’su olarak Osman Nuri Vardı atandı. Vardı, lisans eğitimini elektrik ve elektronik mühendisi olarak tamamladıktan sonra, üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışma hayatına başladı. Yurt dışında özel sektör ve yurt içi kamu hizmeti alanlarında aldığı aktif görevlerin ardından, kurucusu olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üreten şirketlerde yönetim kurulu üyesi ve yönetici olarak çalışmaya başladı. Yenilenebilir enerji sektöründeki girişimleri 2012 yılında Karya Güç Sistemleri Enerji Mühendislik firmasını kurmasıyla başlayan Vardı’nın, 2017 yılında Biotrend’in kurulmasıyla kurumsallaşma süreci başladı. Bu süre zarfında, içerisinde yer aldığı diğer önemli yatırımlar ise; 2014 yılında Malatya Belediyesi Katı Atık Sahası Çöp Gaz Elektrik Üretim Santrali, 2015 yılında Sivas Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi ve aynı yıl İskenderun Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi ve 2016 yılında Malatya-1 Çöp Gaz Elektrik Üretim Tesisi’nin işletmeye alınması süreçleri oldu. Atamasıyla ilgili konuşan Vardı: “Biotrend Enerji bünyesinde gerçekleştirdiğimiz tüm projelerin, çevreye, ekonomiye ve dünyaya katma değerinin yüksek olması bilinciyle hareket ediyoruz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını sürdürülebilir bir dünya için en önemli adımlardan biri olarak görüyoruz. Tesislerimizde atıkları enerjiye dönüştürürken insanın geleceğine ve sağlığına da yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevimin yanı sıra CEO’luk görevinin getirilerini de aynı heyecanla devam ettirecek olmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Sektörel bilgilendirme sunumlarının ardından katılımcılar aralıksız olarak 24 saat boyunca yenilikçi fikirler ve uygulanabilir çözümler üretmek için takımlar halinde çalışırken, sektör firmaları ve akademisyenler de mentorluk desteği ile takımlara katkı sağladı. 16 takımın projeleri; Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kalaycı, BEST For Energy Projesi Takım Lideri Ekin Taşkın, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Öğretim Üyesi Dr. Ferhat Bingöl, İzmir Kalkınma Ajansı YDO Koordinatörü H.İ.Murat Çelik ve KOSGEB İzmir İl Müdürü Dr. Levent Arslan’dan oluşan jüri heyeti tarafından değerlendirildi. Birincilik ödülünüWind Ki takımı “Küçük Ölçekli Rüzgar Türbini Uygulamaları” projesi ile, ikincilik ödülünü Hemp X takımı “Sürdürülebilir Rüzgar Türbini Malzemeleri” projesi ile ve üçüncülük ödülünü GulfSPY takımı “Dres Uygulama Noktalarının Belirlenmesi” projesi ile kazandı. 5 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2021

Haber Avrupa’nın En Büyük Hibrit Enerji Santralindeki GES Açıldı Cengiz Holding ve Özaltın Holding’in ortak iştiraki Kalehan Enerji’nin Bingöl’de bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik santralinin (HES) kuyruk suyu bölgesine eklenen güneş enerji santralinin (GES) açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapıldı. Santral, Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük hibrit enerji santrali olma özelliğini taşıyor. “Yenilenebilir enerji dönüşümüne öncülük ediyoruz” Hibrit santralle ilgili değerlendirmede bulunan Kalehan Enerji Genel Müdürü Gültekin Keleş, şunları söyledi: ‘‘Karbon emisyonu, tüm dünyanın gündeminde olan önemli bir konu. Bu nedenle Türkiye’de özel sektör tarafından hayata geçirilen en büyük 6’ncı barajının da bulunduğu hibrit enerji santralimizle başta güneş enerjisi olmak üzere yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını destekliyoruz. Geleceğin dünyası, yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneliyor. Biz de bu dönüşüme öncülük etmek üzere Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük hibrit enerji santralini hayata geçirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz.” 200 bin panelden oluşuyor Bingöl’de enerji yatırımlarına 2011 yılında; Aşağı Kaleköy Barajı ve HES inşasına ise 2016 yılında başladıklarını ifade eden Gültekin Keleş, “500 megavat kurulu gücü bulunan Aşağı Kaleköy Barajı ve hidroelektrik santraline eklediğimiz güneş enerji santrali, 80 megavat kurulu güce sahip ve 200 bin güneş panelinden oluşuyor. Bu önemli yatırımı çok kısa bir sürede tamamlayıp üretime başlayarak Türkiye ekonomisine önemli katkı sağladık. Açılış töreni yapılan güneş enerjisi santralinin de bulunduğu hibrit santralimizin, Türk mühendislerin imzasını taşıyor olması da bizim için ayrı bir gurur kaynağı” dedi. 1 milyon metrekarelik arazi üzerine kurulan GES’te, 44 bin kolon profili ve 1 milyon metrenin üzerinde kablo kullanıldı. Hibrit enerji santralinde 450 bin hanenin yıllık tüketimini karşılayabilecek elektrik üretiliyor. Siemens Türkiye, Gebze’deki Üretim Üssüne Güneş Enerjisi Tesisi Kurdu Siemens Türkiye, Gebze Entegre Üretim Üssü’ne güneş enerjisi tesisi kurarak yeni bir yatırımı hayata geçirdi. Tesis, Gebze üretim üssünün yılda 13milyon 250 bin kwh olan enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak. 1milyon 350 bin kWh enerji üretimi ile 664 ton karbon salımını engelleyecek olan güneş enerjisi tesisi, yılda 1616 ağacı kurtararak doğa için pozitif değer yaratacak. Kartal ve Gebze kampüslerinde tükettiği elektriği yüzde 100 oranında yenilenebilir kaynaklardan karşılayan ve alternatif yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışmalarını sürdüren Siemens Türkiye, 2023 yılında karbon nötr olma hedefine giderek daha çok yaklaşıyor. Siemens Kaco ailesi ile inverter pazarının lider oyuncularından olan ve binalar ve endüstriyel tesisler için anahtar teslim entegrasyon projeleri de gerçekleştiren Siemens, bu tesisinde de yine santralin güç dönüştürme süreçlerini Siemens Kaco Inverter’ler ile gerçekleştiriyor. Güneş enerjisi tesisinin performans değerlendirmelerinde ise Siemens DESMAC yazılımı kullanılıyor. Verimliliğin artırılması için yapılacak önleyici bakım ve servisler ile hedeflenen yıllık üretimmiktarının üzerinde bir performans kaydedilmesi planlanıyor. Tesis, aynı zamanda uygulama geliştirme ve müşteri demo merkezi olarak kullanılacak. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, “Siemens Türkiye olarak sürdürülebilir bir gelecek inşa etme yolunda çevre, çeşitlilik ve dijitalizasyon olmak üzere üç odağı benimsiyoruz. Yeni sorumlu büyüme stratejimiz ile sürdürülebilirlik önceliklerimizi belirledik ve dekarbonizasyon bu stratejinin en önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Gebze’deki yeni güneş enerjisi tesisimiz bu vizyonun en güncel ve somut örneği. 2023 karbon nötr olma hedefi kapsamında son beş yılda attığımız adımlarla yüzde 20 enerji tasarrufu elde ettik. Kartal ve Gebze kampüslerimizde ihtiyaç duyduğumuz enerjinin yüzde 100’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlıyoruz. Gezegenimizin geleceğine destek olan çözümler geliştirmeye ve sürdürülebilirlik odağındaki yatırımlarımıza devam edeceğiz”dedi. 6 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2021

SHURA Yeni Raporunu 11. Türkiye Enerji Zirvesi’nde Açıkladı SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’nin ‘Türkiye'de Enerji Dönüşümünü Hızlandıracak Son Kullanıcı Elektrik Fiyatlandırmaları’ raporu, 21-23 Kasım 2021 tarihlerinde Antalya’da düzenlenen 11. Türkiye Enerji Zirvesi (TEZ) SHURA özel oturumunda açıklandı. Raporda, Türkiye’de son kullanıcı elektrik fiyatlandırması ve tarife tasarımının çok zamanlı ve dinamik olmasının, enerji dönüşümüne ve tüketicilerin tasarruf etmelerine önemli katkı sağlayacağı vurgulandı. Raporu hazırlayan ve sunan SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Enerji Analisti Ayşe Ceren Sarı, mevcut yapının durağan olduğuna dikkat çekerek, “Bugün kullanılan, düzenlemeye tabi perakende elektrik tarifesinde uygulanmakta olan üç zamanlı fiyatlandırma etkin şekilde kullanılmamakta, serbest tüketicilerin faydalandığı son kaynak tedarik tarifesi ise tek zamanlı yapısıyla, elektrik sisteminin verimli işlemesine katkı sağlamıyor. Enerji dönüşümüyle birlikte yeni elektrik tüketim profilleri ve gerçek elektrik sistemi maliyetlerini, mevsimsel ve bölgesel yansıtacak şekilde çok zamanlı ve dinamik fiyatlandırma stratejilerine ihtiyaç var. Tüketicilerin, fiyatlara göre tüketimlerini başka bir zaman dilimine kaydırmasının, tüketici elektrik faturalarında tasarruf edilmesinde, elektrik sistemi verimliliğinin artmasında ve karbon emisyonlarının azalmasında kritik öneme sahip” dedi. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının artmasıyla birlikte, fiyatlarda ve tarifelerde hem zorlukların hem de fırsatların ortaya çıktığını söyleyen Sarı, enerji dönüşümüyle dağıtık ve değişken üretim, esnek tüketici yükleri, enerjinin demokratikleşmesi gibi konuların gündeme geldiğine dikkat çekti. Son kullanıcı fiyatlandırmasında tüketicinin etkisinin artacağını ve talep tarafı katılımını destekleyecek stratejilerin gerekeceğini belirten Sarı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa Birliği içinde dahi, son kullanıcı elektrik fiyatlandırma ve tarife tasarımı konularında çok zamanlı fiyatlandırmaya yönelik yaklaşımlar olmasına rağmen, henüz ortak bir uygulama bulunmuyor. Her ülkenin temiz, güvenilir ve maliyet bakımından verimli bir fiyatlandırma ve tarife stratejisine ihtiyacı bulunuyor.” Tüketici elektrik fiyatlarına göre hareket edebilmeli SHURA’nın ‘Türkiye'de Enerji Dönüşümünü Hızlandıracak Son Kullanıcı Elektrik Fiyatlandırmaları’ raporunda, son kullanıcı elektrik fiyatlandırmalarının, tüketicilerin, elektrik sistemi maliyetlerini yansıtan fiyat sinyallerine göre hareket etmesini sağlayacak şekilde olması gerektiğinin altı çiziliyor. Tüketicilerin gönüllü olarak elektrik tüketim saatlerini belirlemeyebilmesinin, piyasada oluşan elektrik fiyatlarına göre tüketimini kaydırabilmesinin, verimlilik ve tasarruf açısından fayda sağlayacağı belirtiliyor. Rapora göre, üretimde yenilenebilir enerjinin ve dağıtık enerji kaynaklarının payının artmasına katkı sağlayacak iyi tasarlanmış fiyatlandırma ve akıllı tarife tasarımları ile karbondioksit (CO2) emisyonu açısından yoğun üretimin olduğu saatlerde tüketimi azaltmak mümkün. İyi tasarlanmış fiyatlandırma ve akıllı tarife tasarımları, elektrik tüketiminin, karbondioksit emisyon yoğunluğunun ve sistem maliyetlerinin daha düşük olduğu saatlere kaydırılmasını teşvik eder. Bu durum ise talebin kaydırılmasıyla yenilenebilir enerji entegrasyonunun daha düşük maliyetlerle sağlanmasını destekler. Diğer yandan yeni fiyatlandırma ve tarifelerle şebeke kısıtları azalır, tüketimin yoğun olduğu zaman dilimlerinde güvenilirlik seviyesi artar. Piyasa fiyatlarına dayalı, çok zamanlı ve dinamik fiyatlandırma için tüm tüketicilerin orta ve uzun vadede akıllı sayaç kullanması gerektiği belirtilen raporda, buna uygun iş modelleri ve altyapının oluşturulması gerektiğine yer veriliyor. Çok zamanlı fiyatlandırmaya geçilirken, kırılgan grupların olumsuz etkilenmemesi için bu gruplara özel tek zamanlı indirimli bir elektrik fiyatlandırma uygulaması da hayata geçirilmeli. Bölgesel ve mevsimsel fiyatlandırma fayda sağlar SHURA’nın raporuna göre, son kullanıcı fiyatlandırmasında mevsimsel ve bölgesel farklılıklar da göz önünde bulundurulabilir. Zamana dayalı elektrik fiyatlandırma stratejilerinin çok zamanlı şebeke tarifeleriyle desteklenmesi pek çok açıdan fayda sağlar. Özellikle şebekede yüksek talebin olduğu gün ve saatlerde tüketimin kaydırılmasının teşvik edilmesiyle şebeke kısıtlarını yönetmek kolaylaşabilecek ve sistem verimliliği artacak. Enerji dönüşümünde tüketicinin bilinçlendirilmesinin talep tarafı katılımında önemli rolü olduğuna dikkat çeken çalışmada, tüketicilerin fiyatlandırma ve tarife tasarımı hakkında bilgilendirilmesinde şeffaflık ve basitlik ilkeleri temel alınarak, yeni uygulamaların geliştirilmesi ve faturaların daha anlaşılır hale getirilmesinin de önemine değiniliyor. 7 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2021

Haber GENSED Güneş Enerjisine İlgi Duyan Sanayicilerle Buluştu Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) pandemi nedeniyle bir süre ara verdiği güneş enerjisi seminerlerinin 16’ncısını 1 Aralık 2021 günü Kocaeli’de “Endüstriyel Çatılarda Güneş Enerjisi Santrali Uygulama Semineri”başlığı ile fiziksel olarak gerçekleştirdi. Ağırlıklı olarak güneş enerjisi yatırımcısı olmak isteyen 200’e yakın sanayi kuruluşunun temsilcisinin katıldığı seminerde yakın gelecekte hayata geçecek sınırda karbon vergisi uygulamalarının Türk sanayicilerine getirdiği risk ve fırsatlar ile güneş enerjisi yatırımlarının önemi konuşuldu. GENSED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ seminerin açılışında yaptığı konuşmada gerek Avrupa Birliği’ninYeşil Mutabakat kapsamında atacağı adımlar gerekse iklim değişikliği ile mücadeledeki küresel çabaların tüm sanayiciler için “ürün karbon ayak izi” kavramını çok önemli hale getireceğine vurgu yaptı. Demirdağ sürdürülebirliğin temel noktalarından birinin ülkelerin kendi enerji kaynaklarını kullanması olduğunu söylerken, yılın 280 gününün güneşli olduğu ve güneşin en ucuz elektrik üretim kaynağı haline geldiği Türkiye’de güneş enerjisinin sürdürülebilir kalkınmadaki öneminin altını çizdi. Türkiye’nin bugünkü gerçeğinin elektrik eksikliği olduğuna dikkat çeken Demirdağ, gelecekte elektrikli araç kullanımının artması ve hidrojen teknolojileri ile birlikte elektrik ihtiyacının da artacağına vurgu yaparken, bu riske karşı güneş enerjisi yatırımlarını artıracak adımların atılması gerektiğine vurgu yaptı. Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler de açılışta yaptığı konuşmada Gebze bölgesinde 14 organize sanayi bölgesi bulunduğunu, yıllık 15 milyar dolar ihracat yapan bu OSB’lerin ulaştıkları 46 milyon metreküp doğalgaz ve 680 milyon kilovat-saatlik elektrik tüketimi ile birçok ilden daha büyük enerji tüketicisi olduğuna vurgu yaptı. Gebze bölgesindeki firmaların kapasite ve istihdam artışı sağlamak ile birlikte aynı zamanda teknoloji ihraç edecek seviyeye geldiğinin de altını çizen Nail Çiler bu gelişmelerin OSB’lerin enerji tüketimini de artırdığı bilgisini verdi. Nail Çiler Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı’nın da gündemlerinde olduğunu, sanayicilerin getirilecek düzenlemelere uyum sağlayabilmesi için bir destek paketinin verilmesi gerektiğinin de altını çizdi. GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan da seminerde yaptığı sunumda Türkiye’nin güneş enerjisi yatırımlarında geçtiği aşamalar ve mevcut durumu hakkında bilgi verirken, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı ile birlikte tüketim amaçlı endüstriyel çatı güneş enerjisi uygulamalarının çok daha önem kazanacağına vurgu yaptı. Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat kapsamında Temmuz 2021’de yayımladığı iklim mevzuatı ile emisyon değerlerinin 2030’da 1990 yılına göre %55 azaltmayı hedeflediğini ve bu kapsamda sınırda karbon vergisi uygulamasını hayata geçirdiğini belirten Hakan Erkan, uygulamada 1 Ocak 2023 ile 31 Aralık 2025 arasının geçiş dönemi olarak belirlendiği bu dönemde sadece belgelendirme ve raporlama yapılacağını 1 Ocak 2026’dan itibaren ise mali yükümlülüklerin yürürlüğe gireceğini söyledi. 2026 yılı itibarıyla birlik ülkelerine yapılacak ihracatta üretiminde kullanılan enerjinin dolaylı emisyon hesaplarına dahil edileceğine dikkat çeken Erkan, bu kapsamda ihracatçı firmaların tüketim amaçlı çatı veya arazi tipi GES kurmalarının emisyon ve mali yükümlülüklerin azaltılmasında en avantajlı seçenek olacağının altını çizdi. 8 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2021

Cengiz Enerji, 3 Rüzgar Enerji Santralini Devreye Aldı Cengiz Enerji, rüzgar enerjisinden elektrik üretmek üzere önemli bir adım attı. Üç etapta tamamlanacak toplam 28 türbin için yatırımlarına hız veren Cengiz Enerji’nin Çankırı ve Sinop’taki 3 rüzgar enerji santralinin (RES) ilk üniteleri devreye alınarak üretime başladı. Çankırı, Sinop ve Kocaeli’de 2022 yılı sonunda 28 türbinin tamamının devreye alınacağı santraller, toplam 120 MW kurulu güce ulaşacak. Yenilenebilir enerjide yatırımsürecek Yenilenebilir enerjide, hidroelektrik ve güneş enerji santrallerinden sonra rüzgar enerji santrali yatırımıyla yeni bir alana girmenin heyecan verici olduğunu dile getiren Cengiz Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Cengiz, “Çankırı’da 12 türbinden oluşan Çerkeş RES, Sinop’ta 1 türbinden oluşan Fener RES ile 9 türbinden oluşan Hamsi RES ve Kocaeli’de 6 türbinden oluşan Karamürsel RES ile 28 türbine ulaşacağız” diye konuştu. Tüm dünyada yaşanan gelişmelerin, kısa ve orta vadede yenilenebilir enerji yatırımlarını artıracağını gösterdiğini ifade eden Cengiz, şunları söyledi: “Türkiye’de de yenilenebilir enerji kullanımının artması, bir yandan küresel karbon salımını düşürürken diğer yandan karbon piyasası gibi farklı alanların açılmasını sağlıyor. Cengiz Enerji’nin toplam 4.775 MW’lık kurulu gücü içinde yenilenebilir enerji önemli bir yer tutuyor. Bu alanda hem ortaklı hem de kendimize ait çok sayıda tesisimiz bulunuyor. Ortaklıklarla birlikte yenilenebilir enerjide kurulu gücümüz 2.500 MW’ı aşmış durumda. Hidroelektrik santralde Türkiye’nin özel sektörde en büyük üreticisiyiz. Dünyada enerji kaynakları tercihlerinin önemli bir değişim geçirmeye başladığı bu dönemde su, güneş ve rüzgar gibi çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının daha fazla kullanılmasına destek vermeye, bu alanda yatırım yapmaya devam edeceğiz.” Üç kaynaklı dünyadaki tek santral olacak Cengiz, “Türkiye’nin ilk ve Avrupa’nın en büyük hibrit enerji santralini Bingöl’de kuran Cengiz Enerji, yenilenebilir enerjide lider şirketlerden biri konumuna sahip. Hidroelektrik santral (HES) ve güneş enerji santralinden (GES) oluşan Aşağı Kaleköy Barajı ve Hibrit Santrali’ne rüzgar enerjisini de eklemeyi düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili bölgede rüzgar verisi toplama çalışmalarımız sürüyor. Tamamlandığında üç kaynaktan sağlanan enerji ile hibrit tesislerin dünyadaki tek örneği olacak. RES’i de ekledikten sonra bu tesisi, yenilenebilir enerji üretim uygulamaları için bir merkeze dönüştürmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Yenilenebilir Enerjilerle ilgili en güncel haberlere dijital mecralarımızdan ulaşmak artık www.yenienerji.com • Sektörün en güncel haber portalı: www.yenienerji.com • Aylık haber bülteni ile aktüel haberlere ulaşma fırsatı • Flipbook üzerinden dergiyi online okuma ve indirme imkânı • Sosyal medya üzerinden sektördeki son gelişmeleri takip etme imkânı • Vodafone dMags Dergilik mobil uygulamasından anında dergiye erişim daha kolay! Vodafone dMags Dergilik mobil uygulaması ile dergilerinize anında erişin...

Haber Solarex İstanbul Fuarı Solar Sektörünü Uluslararası Arenaya Taşıyor SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi’ne Yeni Direktör Güneş enerjisi ve yenilenebilir enerji sektörününTürkiye’deki ilk ve tek uluslararası etkinliği SOLAREX İstanbul Fuarı, 2022 organizasyonuna hazırlanmaya devam ediyor. 7 - 9 Nisan 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçileri ile buluşacak olan Solarex İstanbul Fuarı; bir kez daha sektörün öncü firmaları ile çok sayıda profesyonel ziyaretçiyi bir araya getirmeye hazırlanıyor. 14. kez düzenlenecek olan fuar; bu yıl da ülkemizde solar endüstrisinin uluslararası en büyük ve prestijli merkezi olma özelliğini sürdürüyor. Solar sektörünün yatırımcı, üretici, komponent ve son kullanıcıya kadar ilgili tüm profesyonellerinin heyecanla beklediği Türkiye’nin ilk ve tek uluslararası güneş enerjisi ve teknolojileri fuarı ülkemiz adına büyük önem arz ediyor. Uluslararası Solarex İstanbul Fuarı; sadece bir ticaret platformu olmanın ötesinde sektördeki dünyada sektördeki yeniliklerin görücüye çıktığı, en son teknolojilerin sektör profesyonelleri ile paylaşıldığı bir alan olma özelliği de taşıyor. Fuarın ülkede ve sektörde yaşanan sıkıntılara rağmen istikrarlı büyümesine devam ettiğini belirten Proje Müdürü Yasemin Terle, “Sektörün en önemli ranTürkiye’de enerji dönüşümünün öncü düşünce kuruluşu SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi ’nin direktörlüğüne Alkım Bağ Güllü getirildi. ODTÜ Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olduktan sonra, İngiltere’de Keele Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler/Enerji Politikası alanında yüksek lisans yapan Alkım Bağ Güllü, iş hayatına 2003’te başladı. Savunma sanayiinde ve British Council’da görev alan Bağ, 2008’den bu yana yenilenebilir enerji sektöründe. Polat Enerji’de sırasıyla Yenilenebilir Enerji Projeleri Birim Müdürü, Rüzgar Enerji Projeleri Direktörü ve Strateji Direktörü olarak görev yaptı. Toplam 700 MW kurulu güce sahip rüzgar enerji projesinin geliştirilmesi, yatırım analizi, finansmanı ve devusu için yine heyecan doluyuz”diyerek yaptıkları hazırlıkları özetledi: “Ekip olarak fuarımızı özellikle yurtdışında tanıtmaya büyük önem veriyoruz. Geçen yıl Amerika’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne kadar 5 kıtada 12 yurt dışı fuara katılarak tanıtım yaptık. Bu yıl kapsamı daha da genişleterek özellikle yurtdışından satın alma heyetlerini İstanbul’a getireceğiz. Güneşin sınırsız enerjisinin güçlü bir ticari kaynak olduğu ülkemizde 14 yıldır solar camiasını aynı çatı altında topluyoruz. 2022 yılında da Doğu Avrupa’dan Yakın Doğu’ya, Orta Doğu’dan Kuzey Afrika’ya kadar güneş enerjisi yatırımcılarını ve sektör profesyonellerini bir araya getireceğimiz organizasyon ile solar sektörü için güçlü bir ticari arena sunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Sektörümüz adına çok güzel gelişmeler oluyor ve daha güzel müjdelerle katılımcılarımızın karşısında olacağız.” inşasında aktif rol alan Alkım Bağ Güllü, yenilenebilir enerji sektörü ve mevzuatı konularında uzman. SHURA Enerji Dönüşümü Merkezi Yönlendirme Komitesi Başkanı Selahattin Hakman, “Uzun yıllardır Türkiye yenilenebilir enerji alanına önemli katkılarda bulunmuş olan Alkım Bağ Güllü’nün SHURA’ya katılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu atama ile Fotovoltaikler, inverterler, konnektörler, EPC firmaları, jel aküler, solar kabloları, güneşle çalışan tüketici ürünler, malzeme ve üretim ekipmanları, kısacası güneşe dair her şeyin yer alacağı SOLAREX; sektörün büyüklüğü göz önüne alındığında çok sayıda yerli yabancı katılımcı ve ziyaretçileri bir araya getiriyor. Türkiye pazarına girmek isteyen yabancı katılımcılarınsektöredahayakından bakmasına, potansiyel müşterileriyle yüz yüze görüşebilmesine fırsat tanıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, dernekler, birlikler, THY ve 60’tan fazla yayın ve kuruluşun desteklediği fuar, Türkiye’nin bu sektördeki öteden beri var olan yasalar, yeni yasalaşan ve yasalaşacak olan konular çerçevesinde son teknolojilerinvitrini olması sebebiyleçağdaş bir hizmet sunuyor. Uluslararası Solarex İstanbul Fuarı, oluşturduğu iş hacmi ile sektör ihracatına ve rekabetçiliğine güç katıyor. Solar sektörünün marka değerine katkı sağlayan bu önemli platformun tüm sektör oyuncuları tarafından desteklenmesi ile birlikte yerli malı ürünlerimizin yurt dışına açılan kapısı“Uluslararası Solarex İstanbul Fuarı”sanayicimizin en verimli halde geçmesi için yılların deneyimli fuar organizatörüVoli Fuar Hizmetleri, deneyimli ekibiyle var gücüyle çalışıyor. SHURA’nın temel değerlerinden biri olan, enerji sektöründe kadın yöneticileri artırma yolunda da önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Yeni direktörümüz ile SHURA’nın enerji dönüşümüne olan önemli katkıları daha da güçlenerek ve yayılarak sürecektir. Birlikte başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum.” Alkım Bağ Güllü ise “Türkiye’nin yenilikçi enerji dönüşümü platformu SHURA’da olmak heyecan verici. SHURA, tarafsız ve veri bazlı analizleriyle Türkiye’nin enerji dönüşümüne ve karbonsuzlaşmasına önemli katkılar sağladı. Ekonomiden iklim krizine kadar pek çok konunun merkezinde yer alan yenilenebilir enerji alanındaki çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” diye konuştu. 10 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2021

FACILITEE Projesi EYODER Liderliğinde Çalışmalarına Hız Kazandırdı TWRE, Green Solar Network’e Üye Oldu Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki enerji verimliliği alanında faaliyet gösteren STK’lar arasında işbirliği oluşturulması, mevcut EVD (Enerji Verimliliği Danışmanlık) şirketlerinin dünyadaki ESCO (Enerji Hizmet Şirketi) seviyesine yükseltilmesi ve kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, enerji verimliliği ile kendini ödeyen EPS (Enerji Performans Sözleşmesi) uygulamalarının yaygınlaştırılması, enerji verimliliği alanında uzmanlık ve işbirliğinin geliştirilmesi hedeflenen “ESCO ve EPS Sektörünün STK İş birliği ile Geliştirilmesi (FACILITEE)”Projesi, hazırlık çalışmalarının ardından faaliyetlerine hızla devamediyor. Söz konusu proje, EYODER (Enerji Verimliliği ve Yönetimi Derneği) liderliğinde ve EHAE (Enerji Hukuku ve Araştırma Enstitüsü) ile FEDERESCO (Federazione Nazionale delle Esco /Italian Association of Escos) ortaklığında yürütülüyor. 1 Nisan 2021’de başlayan FACILITEE Projesi T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği mali desteğiyle uygulanan“Sivil ToplumDiyaloğu” programının altıncı dönemi kapsamında hibe desteği almaya hak kazanan 33 proje arasında yer alıyor ve 15 ay sürmesi planlanıyor. Proje kapsamında; ESCO sektörüyle ilgili boşluk analizi yapılacak, hukuk, sigorta ve finans alanında çalışma grupları oluşturularak, yapılan toplantılarla sektörün karşılaştığı sorunlara yönelik çözüm önerileri geliştirilecek ve bu öneriler bir çalıştayda tartışılarak politika önerisi haline getirilecek olup, elde edilen kazanımlar kamu ile paylaşılacak. Ayrıca EVD’lerin ESCO dönüşümü ve EPS’nin gelişimi için İtalyan proje ortağı ile birlikte eğitimler ve yurtdışı çalışma gezileri gerçekleştirilecek. Proje sonunda iseTürkiye ve Avrupa Birliği ülkelerindeki STK’lar arasında sürdürülebilir sivil toplum diyaloğunu geliştirmek amacıyla uluslararası bir kapanış etkinliği düzenlenecek. EYODER Başkanı Onur Ünlü: “Enerji verimliliği ülkemizin en önemli gündemmaddelerinden biri olmalıdır” Proje ile ilgili açıklama yapan Ünlü şunları söyledi: “Son 10 yılda Türkiye ve AB, enerji verimliliği alanında son derece iddialı hedefler koydular. Bu hedefler ve tümdünyanın karşılaştığı iklimkrizi düşünüldüğünde önümüzdeki dönemde bu alanda büyük yatırımların yapılması son derece önemli olacaktır. Dünyada yeni bir enerji kaynağı olarak görülen enerji verimliliği hemülkemizin enerjide dışa bağımlığının ve enerji ithalatının azaltılması, hem de çevrenin korunması açısından hayati öneme sahiptir ve ülkemizin en önemli gündemmaddelerinden biri olmalıdır. Bu amaçla politikalarla araçlar geliştirilmeli ve sürekli güncellenmelidir. Biz de EYODER olarak bu proje kapsamda, enerji verimliliği konusunda çalışan EVD’lerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilerek, dünyadaki ESCO’lar seviyesine yükseltilmesini ve Türkiye’de yeni yeni gündeme gelen Enerji Performans Sözleşmelerinin yaygınlaştırılmasını uluslararası sivil toplum diyaloğu kapsamında kurguladık, çalışmalarımızı da bu çerçevede yürütmekteyiz.” “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları (TWRE)” grubu Green Solar Network’e üye oldu. Green Solar Network’ün web sitesinde yer alan habere göre; Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) ile Kadın İşveren ve Sanayicileri Derneği (KAİSDER) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Green Solar Network projesi kapsamında üyelik alımları başladı. Sivil ileberaber iklimdeğişikliği ilemücadele etmeyi amaçlamış olan Green Solar Network’e enerjinin dönüşümünde yer alan yeşil yakalı kadınlar olarak üye olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Güç birliği ile Birleşmiş Milletler’in küresel hedefleri doğrultusunda enerji sektöründe nitelikli eğitimbaşta olmak üzere, toplumsal cinsiyet eşitliği, erişilebilir ve temiz enerji konularında güzel projeler gerçekleştireceğimize eminiz.” toplumkuruluşları, üniversiteler ve belediyelerle birlikte iklimdeğişikliği ilemücadelede güneş enerjisi kullanımını yaygınlaştırma amacıyla kurulmuş olan bir ağ olan Green Solar Network’e“Yenilenebilir Enerji ve Enerji Sektörü Türk Kadınları (TWRE)” grubu üye oldu. TWRE Kurucu Başkanı Sedef Budak Green Solar Network üyeliği ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Güneş enerjisi başta olmak üzere yenilenebilir enerji sektöründeki sivil toplumkuruluşları 11 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2021

GoodWe’den BNEF’te Akıllı Enerji Yönetim Sistemi Vurgusu Bu yılki Bloomberg Yeni Enerji Finansmanı (BNEF) Zirvesi’nin sponsoru olarak GoodWe, net sıfır geleceğin gerçekleştirilmesinde ayrılmaz bir bütün olacak temel temiz enerji teknolojilerine ışık tuttu. BNEF, temiz enerji politikalarını şekillendiren, yenilikçi teknolojileri ileriye taşıyan ve gerçek dünya pazarının benimsenmesini hızlandıran fikirleri, iç görüleri ve bağlantıları paylaşmak için sektör liderlerini, yatırımcıları ve politika yapıcıları aynı odada bir araya getiriyor. GoodWe, Zirvenin 2. gününde (19 Ekim) “Yerel Esneklik Piyasaları, Sanal Enerji Santralleri, İnverterler ve Akıllı Enerji Yönetimi”konulu bir kahvaltıya ev sahipliği yaptı. Oturum sırasındaki konuşmalar, ana pazarlarda ortaya çıkan temel eğilimler, yatırımcılar ile operatörler için mevcut fırsatlar, bunların tesis işletimi ve ekipman tedarikçileri tarafından sunulan sistemlerle nasıl bağlantılı olduğu üzerinde odaklandı. Kahvaltı seansı, proje geliştiricileri, ekipman tedarikçileri, yatırımcılar ve finansörler için enerji geleceğinin taleplerine cevap verecek trendler hakkında bilgi edinmeleri için merkezi bir nokta olarak hizmet etti. (bunlar arasında yerel esneklik pazarları (LFM’ler) ve sanal enerji santralleri (VPP’ler) yer alıyor.) Vurgulanan temel konulardan bazıları, şebeke istikrarı için depolamayı kullanma ve şebekeyi destekleme ihtiyacının yanı sıra artan IoT, cihaz verimliliği ve enerji üretim verimliliği ihtiyacıydı. Akıllı enerji yönetimi aracılığıyla artan sistem esnekliği, şebeke kararlılığı ve varlık kârlılığı sağlamada inverterlerin oynamaya başladığı önemli rol vurgulandı. Oturum konuşmacısı GoodWe Europe GmbH’nin Projeler Kıdemli Satış Müdürü Michael Heidenreich, GoodWe’nin yenilikçi net sıfır etkinleştiren teknolojilerin, akıllı enerji operasyon ile yönetim ekosistemlerinin araştırılmasına ve geliştirilmesine yatırım yapmanın ön sıralarda olduğunu gösterdi. Oturum sırasında yenilikçi Akıllı Enerji Yönetim Sistemine (SEMS) ve sistemin iki ana noktasına daha fazla ışık tuttu: “Temiz enerji ve dijital enerji - her biri güvenli, ekonomik ve yüksek verimli düşük karbonlu enerji sağlayarak uygulamacıların ve tüketicilerin elde ettiği değeri en üst düzeye çıkarmak için yapılandırılmıştır. Sistem, hem akıllı enerji şehirleri hemde enerji yapılarını optimize etmek ve enerji verimliliğini artırmak için yola çıkan sıfır karbonlu kırsal köyler için enerji hizmetlerinin yönetiminde kullanılıyor. SEMS, güneş enerjisi verimliliğini önemli ölçüde iyileştirmeyi, öz tüketim oranlarını en üst düzeye çıkarmayı ve dünya çapında çeşitli bölgelerde şebekeye olan bağımlılığı azaltmayı başardı. Tümbunlar nihai olarak, son kullanıcılara daha düşük elektrik fiyatları şeklinde faydalar sağlamak için çalışarak, sadece yeşil enerji satışından önemli kazançlar elde etmekle kalmayıp aynı zamanda daha fazla değer yaratmak için ESG oranlarını güçlendirebildikleri için VPP şirketlerine fayda sağlar.” Avustralya ve ABD gibi SEMS’in benimsendiği en iyi pazarlardan örneklerle GoodWe, hem yenilikçi ekipman hemde sistemlerin VPP varlıklarına sahip tüketicilerin Frekans Kontrol Yardımcı Hizmetleri (FCAS) gibi şebeke hizmetleri sunarak değer kazanmalarını ve yerel toplulukların elektrik ticaretine katılabilmelerini nasıl sağlanabileceğini gösterdi. BNEF Zirvesi, bu önemli yenilikleri merkeze almak için önemli bir platform ve temalı oturumunda GoodWe, temiz enerjinin daha fazla benimsenmesini sağlayacak ve net sıfırın taleplerine cevap olarak hizmet edecek pratik, etkili ve başarılı çözümleri vurguladı. Haber 12 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2021

Smart Energy, Son Teknoloji Yerli Üretim Güneş Panellerini Tanıttı Türkiye’de güneş enerjisi sektörünün gelişimine öncülük eden şirketlerden biri olan Smart Energy, teknoloji ve Ar-Ge konusundaki yatırımları ile bumisyonunu sürdürüyor. Teknolojinin sunduğu en son yenilikleri eş zamanlı olarak Türkiye’de uygulayan Smart Energy, güneş paneli konusundaki “yerlileştirme” çalışmaları ile dikkat çekiyor. Smart Energy, bu çalışmaların bir sonucu olarak dünya çapında ana ürün olarak duyurulan, 450+W güce sahip 166 mm hücreli yerli üretim panellerini Türkiye’de üretmeyi başararak, sektörünün beğenisine sundu. Dünyada ana ürün haline gelen bu son teknoloji ve üstün verimliliğe sahip güneş panelleri ile metrekare başına 205+W elektrik üretilebiliyor. Bu da 15 metrekarelik panel ile bir evin tüm elektrik ihtiyacının karşılanması anlamına geliyor. Smart Energy, 13-15 Ekim tarihleri arasında Antalya’da gerçekleşen 14. EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı’nda (EIF2021), Gebze’deki üretim tesislerinde gerçekleştirdiği yeni hat yatırımları ve ürün portföyüne kattığı yeni nesil paneller ile büyük ilgi gördü. Pandemi koşullarına karşın Gebze’deki üretim tesislerinin kapasitesini 1000 MW’a çıkaran Smart Energy, EIF2021’de özellikle verimliliği bir üst noktaya taşıyan yeni nesil güneş panelleri ile dikkat çekti. Yeni nesil aydınlatma ürünü Niks tanıtıldı Smart Energy, yeni teknoloji panellerinin yanı sıra geliştirdiği Niks Solar Aydınlatma Sistemleri’ni de EIF2021’de tanıttı. Türkiye’de ve Avrupa’da şu ana kadar üretilmiş en yüksek verimli solar aydınlatma ürünü olan Niks, gerek ışık performansı gerekse güneş paneli ve yüksek verimli solar mppt teknolojisiyle parklarda, bisiklet ve yürüyüş yollarında aydınlatma ve verimlilik hesapları yaparak doğaya fayda sağlıyor. Yeni teknoloji yatırımları sürüyor Sektörün yerlileşmesi ve Türkiye’nin kendi panellerini üretip ihraç eden bir merkez olması için sürekli yeni yatırımlar yaptıklarını belirten Smart Energy Yönetim Kurulu Başkanı Halil Demirdağ, fuarın ardından şu değerlendirmeyi yaptı: “Çok hızlı büyüyen güneş enerjisi sektörümüz için yeni teknolojilere yatırım yapmak işimizin temelini oluşturuyor. Yıllar içinde gelişen panel ve hücre teknolojisi sayesinde, güneşten enerji elde etmek geçmişe oranla çok daha uygun maliyetlerle başarılabilir hale geldi. Biz de şirket olarak, yeni teknolojileri yakından izleyerek, üretimimize entegre etmek için yatırımlarımızı planlıyor ve bu doğrultuda sektörümüzün ihtiyaçlarına uygun yeni ürünler üretiyoruz. Sektörümüzde yüksek performansı nedeniyle tercih edilen 166 mm ulaşan hücre boyutuna uygun yeni nesil panellerimizi Türkiye’deki fabrikamızda üretiyoruz. Üstün kaliteli ürünlerimizle her geçen gün daha da büyüyen sektörümüzün hizmetindeyiz.” Yenilenebilir enerjinin önemi anlaşıldı Küresel COVID-19 salgınından pek çok sektör gibi güneş enerjisi sektörünün de etkilendiğini, EIF gibi fuarların bu durgunluğun aşılmasında önemli katkısı olacağını vurgulayan Demirdağ, sözlerine şöyle devam etti: “Sektörümüz son iki seneyi halen devam eden pandemi etkileri altında geçirdi. Ayrıca, dünya çapında meydana gelen ve iklim krizi kaynaklı doğal afetlerle de karşı karşıya kaldık. Tüm bu gelişmeler, bize yenilenebilir enerjinin önemini bir kez daha hatırlattı. Salgın nedeniyle olumsuz etkilenen ekonomik süreçlere karşın, güneş enerjisi sektörünün güçlü altyapısıyla yeni duruma kolaylıkla adapte oldu ve hızla toparlanma sürecine girdi. Sektörümüzün önü açık, desteklendiğimiz takdirde çok iyi işlere imza atacağımıza inanıyorum.” Güneş enerjisi ekonomi için çok önemli Türkiye’nin yenilenebilir enerji potansiyeli bakımından avantajlı konumunu bir kez daha hatırlatan Demirdağ, değerlendirmesini şöyle tamamladı: “Güneş enerjisi sektörünün ülke ekonomileri açısından taşıdığı önem ortada. Ülkemizde güneş yatırımlarının artmasının, istikrara ve kalkınmaya giden yolu açacağına, enerji bağımsızlığımızı kazanmamıza katkıda bulunacağına inancımız tam. Biz de şirket olarak, sektörümüzün ihtiyaç ve beklentilerine uygun şekilde üretimlerimize devam edeceğiz. Farklı açılardan epey zorlu geçen dönemde üretimhatlarımıza yaptığımız yatırımların devam etmesi de bu vizyonumuzun bir göstergesi. Şirketimiz şu anda tüm dünyadaki GES’lerde uzun yıllar en sorunsuz şekilde güneşi enerjiye çevirecek panelleri üretebilecek konumdadır. Üretici kimliğimizin yanı sıra, güneş enerjisi santrali yatırımlarımız ve anahtar teslim mühendislik hizmetlerimizle sektörümüzün dünyada hak ettiği yere gelmesi için çabalamaya devam edeceğiz.” 13 yeni enerji • KASIM - ARALIK 2021

RkJQdWJsaXNoZXIy OTEzMQ==