Background Image
Previous Page  10 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 60 Next Page
Page Background

Haber

Alstom Grid Türkiye, Sırbistan’da Nikola

Tesla Enerji Santrali Tent-B’de kullanılmak

üzere geliştirdiği jeneratör transformatö-

rünün sevkiyatını gerçekleştirdi. Konuya

ilişkin açıklama yapan Alstom Grid

Türkiye Güç Transformatörü Genel

Müdürü Hakan Karadoğan;“Sırbistan’ın en

büyük enerji üretim şirketi PE-EPS ile çalış-

maktan dolayı son derece memnunuz. Bu

projeyle bu alandaki teknik bilgimiz, yük-

sek kalite standartlarımız ve deneyimimiz

dünya genelinde bir kez daha kanıtlandı.

Bu yükseltici transformatör ve en son

teknoloji ürünü online izleme sistemi ile

Nicola Tesla Santrali, tüketicilerine istikrarlı

ve güvenilir yüksek gerilim sistemi suna-

bilecek ve santralin verimliliğini otomatik

olarak arttıracaktır” dedi.

Enerjisa, “Enerji Verimliliği Eğitimleri” projesi kapsamında 190 bin öğrenciye ulaştı

Enerjisa’nın‘Dünyanın Enerjisini Ben Koru-

yorum!’ sloganıyla ilköğretim çağındaki

çocuklar için 2010 yılından itibaren hayata

geçirdiği ‘Enerji Verimliliği Eğitimleri’ sos-

yal sorumluluk projesi bu yıl Adana ve

İstanbul ile birlikte Ankara’yı da kapsaya-

rak 10 bin yeni ilkokul öğrencisine daha

ulaştı. Konuya ilişkin değerlendirmede

bulunan Enerjisa CEO’su Yetik K. Mert,

”Ülkemizin enerji alanında en önemli

konularından biri olan enerji verimliliği

hakkında kamuoyunda ve özellikle de

geleceğimizin elçileri ilkokul öğrencile-

rinde enerji tasarruf algısını uyandıracak

ve yaygınlaştıracak çalışmaları sürdür-

meye büyük önem veriyoruz” dedi. Bu

kapsamda daha küçük yaşlarda olan

çocukları eğlenceli eğitimler ve tiyatro

sanatı ile ulaşarak enerji tasarrufu hak-

kında bilinçlenmelerini amaçladıklarını

ifade eden Mert, “2010 yılından bugüne

200’e yakın gönüllü Enerjisa çalışanının

verdikleri eğitimler ile enerji verimliliği

bilincinin artması konusunda çok önemli

adımlar attık. Başkent bölgesinde başla-

dığımız eğitimlerimize, 2013 yılı içinde

devraldığımız Toroslar ve AYEDAŞ bölge-

lerimizi de dahil ettik. Bugün geldiğimiz

noktada 280 okulda, 190 bin öğrenciye

ulaşmanınmutluluğunu yaşıyoruz. Hede-

fimiz çok daha fazla öğrenciye ulaşmak,

enerji verimliliğinin önemini genç nesille-

rimize anlatmak”açıklamasında bulundu.

Alstom,SırbistanNicolaTeslaSantrali’nejeneratör

transformatörüsevkiyatıyaptı

“2015’te fotovoltaik uygulamaların artacağını

bekliyoruz”

7. Uluslararası Enerji Kongresi

ve Fuarı’nda “Türkiye’de Foto-

voltaik Uygulamaların Durumu

ve Yapılan İşler” konulu bir

sunum gerçekleştiren Form

Şirketler Grubu Yürütme

Kurulu Başkanı Tunç Korun, bu

yıl içinde Türkiye’de fotovoltaik

uygulamaların hızla artmasını

beklediklerini söyledi. Korun,

"Türkiye’de 2013 sonunda 10

MW civarında olan kümüla-

tif kurulum, 2014 yılında 30 MW’a çıktı.

Lisanssız kurulumlarla da yıl sonunda

50 MW’lara çıkacak. Şu anda Türkiye’de

çatı ya da saha bazında hemen her tip

fotovoltaik uygulama örneği bulunmakta.

Fabrika, banka, otel, iş merkezi, yurt, villa,

telekom, hastane, çimento fabrikası,

üniversite gibi her tip yapıda fotovoltaik

sistem kurulumu bulunuyor ve 2000 kW

kurulu güçlere kadar da örnekler mev-

cut“ dedi. Dünya fotovoltaik

sektörünün durumuna da

değinen Korun, 2013 içeri-

sinde gerçekleşen 35 GW’lık

fotovoltaik kurulum ile dünya

genelinde kurulu gücün 140

GW’a yakın olduğunu ve bu

gücün yaklaşık olarak Türkiye

toplam enerji üretiminin iki

katı olduğunu belirtti. Sunu-

munda fotovoltaik sistem

kurulum maliyetleri ile ilgili

bilgiler paylaşan Korun, “Fotovoltaik sis-

tem fiyatları anahtar teslim olarak 6000

Euro’lardan 1000 Euro seviyelerine gel-

miş durumda. Bu maliyetlerde kurulacak

sistemler yatırımcı açısından 5 - 6 yıl gibi

bir sürede geri dönüşe olanak tanıyor.

2015 yılında güneş enerjisi yatırımları-

nın hem lisanslı hem de lisanssız bazda

hızla artmasını bekliyoruz”açıklamasında

bulundu.

Kırıkkkale Doğalgaz

Çevrim Santrali’ne

uluslararası destek

Dünya Bankası Grubu üyesi IFC (Ulus-

lararası Finans Kurumu), Acwa Power

International şirketine Kırıkkale’de

kuracağı doğalgaz çevrim sant-

rali için 170 milyon Dolar tutarında

bir sendikasyon kredisi sağlayacak.

Sendikasyon kredisinin 125 milyon

Dolar’lık bir tutarı IFC tarafından, 45

milyon Dolar’lık bölümünün ise Kore

Kalkınma Bankası tarafından temin edi-

leceği açıklandı. Konuya ilişkin açıklama

yapan Acwa Power International Başkan

ve CEO’su Paddy Padmanathan, “Kırık-

kale’deki santral projesi Türkiye’deki ilk

enerji yatırımımız olacak ve yüksek bir

kapasitede elektrik üretecek. Bu yatırımın

gelişen ve büyüyen Türkiye ekonomi-

sinde oluşturmayı hedeflediğimiz geniş

enerji yatırımportföyümüz için sağlambir

zemin teşkil edeceğine inanıyoruz” dedi.

IFC Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Asya Böl-

gesi Altyapı Yatırımları Başkanı Wiebke

Schloemer ise,“IFC, Türkiye’nin her geçen

gün büyüyen enerji ihtiyacını karşılamaya

yönelik sürdürülebilir çözümleri destek-

lemeye devam ediyor. Bu gibi projeler,

enerji sektöründe uluslararası kalkınma

ve finans kuruluşları arasındaki işbirliğine

olumlu bir örnek olmaları açısından önem

taşıyor” dedi. Projeye sağlanan desteğin,

aynı zamanda çok sayıda uluslararası

banka ve yatırım kuruluşunun bir araya

gelmesi açısından da önem taşıdığı belir-

tilirken, IFC’nin sağladığı kredi dışında,

EBRD’nin de (Avrupa İmar ve Kalkınma

Bankası) projeye 250 milyon Dolar tuta-

rında bir sendikasyon kredisi ile destek

olduğu ifade edildi.

8

yeni

enerji

OCAK-ŞUBAT 2015