Background Image
Previous Page  6 / 60 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 60 Next Page
Page Background

Haber

Solar Systems, Schmid Grup ve

Pekintaş Grup, Rusya Alabuga Özel Ser-

best Bölgesi’nde iki aşamada devreye

girecek, yıllık kapasitesi 200 MWp olan

yeni hücre ve modül üretim tesisi inşaatı

kurulumu için anlaşma imzaladı. Anlaşma

kapsamında Schmid Grup ve Pekintaş

Grup’un tesis kurulumu konusunda ana

müteahhit ve teknoloji sağlayıcı olarak

hizmet vereceği bildirildi. Solar Systems

CEO’su Mikhail Molchanov, Schmid ve

Pekintaş uzmanlığında hayata geçe-

cek olan projenin Rusya’da artan güneş

enerjisi ihtiyacının karşılanması açısın-

dan mükemmel bir imkan olduğunu

ifade ederken, Schmid Grup Başkanı ve

CEO’su Christian Schmid şunları söyledi:

“Bu anlaşma Schmid açısından gelişen

ülkeler PV piyasasında lider 'anahtar tes-

limi' tedarikçi olma pozisyonunu koruma

yolunda bir kilometre taşıdır. Solar

Systems, Rusya’nın gelişen PV piyasasında

lider durumda ve biz Solar Systems’in tek-

noloji partneri olmaktan gurur duyuyoruz.

Pekintaş ile olan ortaklığımız sonucunda

müşterilerimize güvenilir ve kapsamlı üre-

tim çözümleri sağlayabiliyor ve rekabetçi

lokal üretimi mümkün kılıyoruz.”Pekintaş

Grup CEO’su Özhan Olcay ise konuya iliş-

kin yaptığı değerlendirmede, firma olarak

yenilenebilir enerji alanındaki bu anlaş-

maya çok değer verdiklerini ve anlaş-

manın yenilenebilir enerji alanında çok

uluslu işbirliğine mükemmel bir örnek

olduğunu düşündüklerini belirtti. Olcay,

“Bu projenin “anahtar teslimi” entegras-

yonuyla Schmid ve Pekintaş’ın öncülük

ettiği PV endüstrisinde, Solar Systems’i

Rusya’da kalite ve verimlilik olarak tartış-

masız bir liderliğe taşıyacağına inanıyo-

ruz. Bu yatırım Türkiye’de 2012’den beri

başarılı bir şekilde devam eden Schmid

ve Pekintaş Grup ortaklığına entegre

edilip çeşitli yollarla desteklenecektir”

açıklamasında bulundu.

Enervis, Türk sanayi sektörünün karnesini açıkladı

EWE Turkey Holding çatısı altında faali-

yet gösteren ve enerji verimliliği alanın-

daki çalışmalar yapan Enervis, Ekonomi

Bakanlığı’nın hibe desteği ile yürütülen

enerji verimliliği etüdünde Bursa Orga-

nize Sanayi Bölgesi’ndeki tekstil ve oto-

motiv şirketlerinin enerji karnesini hazır-

ladı. Ortaya çıkan sonucu düzenlenen

basın toplantısıyla değerlendiren Enervis

Genel Müdürü Osman Kipoğlu, ortalama

% 22 enerji kazanç potansiyeli tespit ettik-

lerini belirterek fabrikalardaki verimsizli-

ğin en fazla, atık ısının tekrar değerlendi-

rilmemesi ve basınçlı hava kayıpları gibi

sebeplerden kaynaklandığını vurgu-

ladı. Kipoğlu, “Sanayi işletmelerinin son

3 yıla ait elektrik ve ısıl enerji tüketimleri

ile üretim verilerini inceleyerek buhar ve

yakma sistemlerinden iklimlendirmeye,

aydınlatmadan elektrik ve otomasyon

sistemlerine kadar tüm alanlarda detaylı

ölçüm ve analizler yaptık. Bu analizler

sonucunda tekstilde, atık ısının proses-

lerde geri kazanılıp değerlendirilmemesi,

yetersiz ya da yanlış izolasyon ve verimsiz

buhar sistemleri ile otomotivde basınçlı

hava kayıpları ve verimsiz soğutma sis-

temlerinin enerji kaybına sebep oldu-

ğunu tespit ettik” diye konuştu. Üretim

için ihtiyaç duyulan ısıl kapasitenin çok

üzerinde sistem tasarımı yapılmış olma-

sının da önemli bir kayıp oluşturduğuna

dikkat çeken Kipoğlu, “Gördük ki basınçlı

hatlarda meydana gelen kayıplar, eksik

veya yetersiz yalıtım uygulamaları ve en

önemlisi proseslerde meydana gelen atık

su ısısı ile baca gazı ısısının geri kazanıl-

madan atılması % 45’lere varan oranlarda

enerji kaybına neden oluyor. Bu gibi enerji

kayıplarının gerçekleştiği alanların bir kıs-

mında yapılacak basit ekipman bakımı

veya değişikliği ile önemli oranda tasar-

ruf sağlanabilir” uyarısında bulundu.

“Almanya’dan sahip olduğumuz know-

how, teknoloji ve uzman desteği ile bina

ya da tesiste mevcut enerji tüketiminin

analizini yaparak, tüketim dağılımını ve

kayıp-kaçakları tespit ediyoruz” diyen

EWE Turkey Holding Genel Müdürü

ve Enervis Yönetim Kurulu Başkanı Dr.

Frank Quante ise, sanayi kuruluşlarının

enerjilerini verimli kullanabilmeleri adına

“Altın Fırsatlar” olarak nitelendirdikleri

projeler hazırladıklarını belirtti. Quante,

“Bu projelerin tamamının uygulanması

durumunda Türkiye ekonomisi yılda 5,7

milyon TL kazanç sağlayacak. Ayrıca şir-

ketler, bu iyileştirmeler için harcadıkları

maliyeti yaklaşık 1,5 sene içinde amorti

edebilecekler” dedi. Toplantıda konuşan

EWE Turkey Holding Genel Müdürü Bekir

Sami Acar, Türkiye’nin 2023 yılına kadar

enerji yoğunluğunu azaltma hedefinin

% 20 olarak belirlendiğinin altını çize-

rek “Sanayide yoğun olarak kullanılan

enerji, firmaların en önemli maliyet

kalemlerinden biridir. Enerji tasarrufu,

ucuz enerji kullanmak için atılabilecek

ilk ve en önemli adımdır. Enerji verimli-

liği, sadece sanayi kuruluşlarının rekabet

gücünü arttırmakla kalmayıp, ülkemi-

zin enerji ithalatını azaltma yolunda da

büyük katkı sağlayacaktır. Zira Türkiye’nin

enerji yoğunluğu, OECD ülkelerinin 2,

Japonya’nın ise 4 katıdır. Türkiye’de elekt-

rik tüketiminin % 47’lik kısmı, doğalgaz

tüketiminin ise % 25’lik kısmı sanayide

gerçekleşmektedir. Dolayısıyla bu alanda

yapılacak enerji verimliliği artırıcı faaliyet-

ler hem işverenlerin maliyetini, hem de

enerji ithalatımızı düşürecektir” şeklinde

konuştu.

SchmidvePekintaşortaklığındanyenilenebilir enerji alanındaçokuluslu işbirliği

4

yeni

enerji

OCAK-ŞUBAT 2015