Previous Page  12 / 68 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 68 Next Page
Page Background

Haber

TSKB’ye İklim Saydamlık Liderliği ödülü

İklim değişikliğinin etkilerini azaltmak

ve doğal kaynakları korumak amacıyla

iş dünyasının işleyiş şeklini değiştir-

meyi hedefleyen iklim değişikliği giri-

şimi CDP Türkiye, “2015 Türkiye İklim

Saydamlık Liderlik Ödülleri"ni açıkladı.

İklim değişikliği stratejilerini CDP platfor-

munu kullanarak açıklayan şirketlerin yer

aldığı İklim Saydamlık Liderlik Endeksi’nde

99 puan ile en yüksek dereceye sahip olan

TSKB, endeksteenüst sıralamada yer alan ilk

5 şirket ile beraber“CDP 2015 Türkiye İklim

Saydamlık Liderlik Ödülü’ne”layık görüldü.

4 trilyon dolar büyüklüğe sahip 5 bin

500’den fazla şirketin raporlama yap-

tığı CDP, kurumların çevresel bilgileri

konusunda dünyanın en büyük veri

tabanı konumunda. CDP Türkiye pro-

jesine katılan şirketlerin 2015 yılı “İklim

Saydamlık Liderlik Ödülleri” için derece-

lendirmesini, CDP’nin geliştirdiği meto-

dolojiye uygun olarak Deloitte Türkiye

yapıyor. Ödüllere karbon ayak izi yöne-

timi, iklim değişikliği stratejisi ile risk

yönetimi süreç ve sonuçlarında detaylı

bilgi sunabilen şirketler layık görülüyor.

Ödülü “CDP Türkiye 2015 İklim Değişikliği

Raporu”nun tanıtım toplantısında alan

TSKB Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem İçel,

“Türkiye’nin ilk karbon-nötr bankası olarak,

ülkemizin düşük karbonlu üretimdüzeyine

geçişine destek vermek gündemimizde ön

sıralarda yer alıyor. Bu amaçla önce kendi-

mizden başladık ve sürdürülebilirliği tüm

bankacılık süreçlerimize entegre ettik. Çev-

resel ve sosyal etkilerimizi düzenli olarak

ölçüyor, azaltmak için stratejiler belirliyo-

ruz. Kredilendirme süreçlerimizde de çev-

resel ve sosyal riskleri göz önünde bulun-

duruyoruz. İklim değişikliği stratejilerimizi

bankamız yönetim kurulu üyeleri ve üst

düzey yöneticilerinin de yer aldığı Sürdürü-

lebilirlik Komitesi’yle belirliyor ve tüm çalı-

şanlarımızın dâhil olduğu bir iş modeli ile

hayata geçiriyoruz. Diğer yandan, sürdü-

rülebilirlik alanındaki somut performans

sonuçlarımızı saydam bir şekilde raporla-

yarak paydaşlarımız nezdinde önemli bir

sorumluluğu yerine getirdiğimize inanı-

yoruz. Ülkemizin sürdürülebilir kalkınması

için karbon konusu da dâhil olmak üzere

pek çok alanda değer yaratan bir banka

olarak, CDP gibi uluslararası alanda saygın

bir kurum tarafından verilen bu ödüle layık

görülmekten büyük mutluluk duyuyoruz”

diye konuştu.

Akenerji, Ayyıldız Rüzgâr Santrali’nde kapasite artırıyor

Bandırma’da bulunan ve toplam kurulu

gücü 15 MW olan Ayyıldız Rüzgâr Sant-

rali, EPDK’dan alınan izinler neticesinde

28 MW’a çıkarılacak. Sera Gazı Emisyon

Azaltımı kapsamında “Gold Standard”

kriterlerine göre tescil edilen santralin

kapasite artırımı gerçekleştirildiğinde,

yaklaşık 15 bin evin elektrik ihtiyacını

karşılaması planlanıyor. Ayyıldız Rüzgâr

Santrali, Türkiye’de rüzgâr enerjisine

dayalı üretim tesisleri için büyük önem

arz eden ve Enerji ve Tabii Kaynaklar

Bakanlığı tarafından başlatılan Rüzgâr

Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi Projesi

bünyesinde bulunma özelliği taşıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akenerji

Genel Müdürü Ahmet Ümit Danışman,

“Akenerji olarak, bir yandan santralle-

rimizi piyasa fiyatlarına göre optimum

şekilde işletmeye devam ederken, bir

yandan da yenilenebilir kaynaklı üre-

tim tarafında mevcut santrallerimizin

muhtemel kapasite artırım imkânlarını

değerlendiriyoruz. Ayyıldız Rüzgâr

Santrali’nin üretim kapasitesini artır-

maya da buradan yola çıkarak karar

verdik. Konuyla ilgili Enerji Piyasası

Düzenleme Kurulu’ndan da gerekli

izinleri aldığımız için mutluyuz” dedi.

Elektrik üretiminin yanı sıra, toptan

Alarko Carrier, Karadeniz bölgesindeki

yatırımcılar ve mekanik mühendis-

liği firmalarıyla Trabzon Zorlu Grand

Otel’de bir araya geldi. Alarko Carrier

ürünlerinin tanıtıldığı toplantıya, Alarko

Carrier Grup Koordinatör Yardım-

cısı Haluk Ferizoğlu ev sahipliği yaptı.

Ferizoğlu’nun Alarko felsefesini anlattığı

açılış konuşmasıyla başlayan seminer,

Ankara Büro Bayilik Satışları Satış Müdürü

Ali İsmet Koçak’ın sunumuyla devam

etti. İklimlendirme sektöründe faaliyet

gösteren firmalardan yaklaşık 140 kişi-

nin katıldığı toplantıda söz alan Alarko

Carrier İş Geliştirme ve Denetleme

Alarko Carrier’dan sektörel buluşma

Müdürü Özgen Çoğulu, Toshiba Estia Isı

Pompaları hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Program; Alarko Carrier Bireysel ve Ticari

Klimalar Ürün Yöneticisi Faruk Gençyiğit’in

yüksek verimli ve düşük tüketime sahip

Toshiba VRF Sistemleri eğitimiyle devam

etti.

Etkinlik; Alarko Carrier İş Geliştirme ve

Denetleme Müdürü Özgen Çoğulu’nun,

Alman teknolojisi yoğuşmalı Wolf kazan-

ları hakkında verdiği bilgilerin ardından

düzenlenen akşam yemeğiyle sona erdi.

enerji ticareti alanında da faaliyet gös-

teren Akenerji’nin kurulu gücü 1292 MW

seviyesinde.

10

yeni

enerji

KASIM-ARALIK 2015